Jūsu grozs ir tukšs
Kopā
€0.00
Nopirkt
0

100% Hand made product

Soft furniture fabrics

It is ideal as a decoration in your house

100% Cotton ropes

The unique design of the crossbar

0

100% Hand made product

Soft furniture fabrics

It is ideal as a decoration in your house

100% Cotton ropes

The unique design of the crossbar

VISPĀRĪGIE INTERNETA VIETNES UN VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI
TERMINU APRAKSTSPircējs – fiziska persona, kura veic pasūtījumu internet veikalā www.hammockchair.eu un ir pasūtītās Preces saņēmējs. Internet veikalā www.hammockchair.eu iegādātās Preces Pircējs izmanto savām personiskajām vajadzībām, savas ģimenes locekļu un tuvinieku vajadzībām vai citiem mērķiem.

Pārdevējs - www.hammockchair.eu , Indra Eglīte reg.nr. 26117312303


Interneta veikals – vietne internetā, kurai interneta tīkla ir adreses www.hammockchair.eu . Pircējiem interneta veikalā noformēšanai tiek piedāvāta Pārdevēja ražotā Prece, kā arī pasūtītās Preces apmaksas un piegādes noteikumi.

Vietne - www.hammockchair.eu

Prece – materiālā vērtība, kura atrodas preču apgrozībā un tiek piedāvāta pārdošanai vietnē.

Pasūtījums – pienācīgā veidā noformēts Pircēja pasūtījums vietnē izvēlētās Preces piegādei uz Pircēja norādīto adresi.

1.    Vispārēji noteikumi1.1.       Vietnes īpašnieks un administrators ir Indra Eglīte;

1.2.       Saskaņā ar šiem noteikumiem PN Indra Eglīte pārdod preces, kas izvietotas interneta veikalā www.hammockchair.eu . Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda interneta veikala vietnē veiktajā Pasūtījumā. Īpašuma tiesības uz preci pāriet Pircējam ar Preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu;

1.3.       Minētie noteikumi, kā arī Vietnē izvietotā informācija par Preci ir publiska;

1.4.       Savstarpējās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana;

1.5.       Pārdevējs atstāj sev tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos, un jebkuri grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie tiek publicēti vietnē - www.hammockchair.eu ;

1.6.       Ja preču pirkuma līgums (pasūtījums) tiek noslēgts interneta veikalā, starp pārdevēju un Pircēju, tad tiek noslēgts distances līgums;

1.7.       Interneta veikals atbrīvojas no jebkādas atbildības, ja zaudējumi radušies sakarā ar to, ka Pircējs, neievēroja visas viņam dotās rekomendācijas un paša saistības, nav iepazinies ar interneta veikala Noteikumiem, lai gan tāda iespēja viņam bija pieejama;

1.8.       Ja Pircējs neievēro šos noteikumus, Pārdevējs patur tiesības atteikt pircējam pakalpojuma sniegšanu, pārtraukt pieeju vietnei www.hammockchair.eu , kā arī vienpusēji anulēt pasūtījumus.

2.    Reģistrācija un personas datu drošība2.1.       Pasūtījumu noformēšana ir pieejama Pircējam bez reģistrācijas;

2.2.       Veicot pirkumu, Pircējam ir jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts un citi piegādei vai rēķinam nepieciešamie dati.

2.3.       Pārdevējs nav atbildīgs par informāciju, kuru Pircējs norāda reģistrācijas formā, tās precizitāti un ticamību;

2.4.       Pircējs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai;

2.5.       Pārdevējs garantē, ka Pircēja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos;

2.6.       Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas nodrošina preču piegādi Pircējam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus;

2.7.       Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošus dokumentus, lai identificētu personas identitāti;

2.8.       Personas datu drošība tiek aizsargāta ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

3.    Pasūtījumu noformēšanas kārtība un noteikumi3.1.       Iepirkšanās kārtību internet veiklā www.hammockchair.eu  LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 “noteikumi par distances līgumu” ar tā grozījumiem, kas izsludināti līdz 2005. gada 15. martam. LR Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā un atdot preci atpakaļ Pārdevējam. Preces atpakaļ nosūtīšanas izdevumus sedz klients;

3.2.       Pircējs internet veikala vietnē izvēlas viņam nepieciešamo preci. Pamatojoties uz viņa izvēli, tiek noformēts preces pasūtījums;

3.3.       Veidojot Preces pasūtījumu, pircējam ir jāievada preces piegādei nepieciešamie dati: savs vārds, uzvārds, adrese, kurā tiks veikta preces piegāde, telefona numurs, e-pasts, un papildinformācija, kura būtu svarīga izvēlētās preces piegādei un rēķina izrakstīšanai. Interneta veikals apliecina, ka Pircēja sniegtie dati tiks izmantoti vienīgi preces pārdošanas un piegādes mērķim, kā arī rēķinu izrakstīšanai.

3.4.       Pircējam jāizvēlas viens no iespējamajiem norēķinu veidiem ar internet veikalu (vairāk informācijas noteikumu sadaļā “Apmaksas kārtība”). Vienlaikus var izvēlēties tikai vienu no pārdevēja piedāvātajiem apmaksas veidiem. Ar to klients apliecina, ka izvēlētajā vai noteiktajā laikā viņš piekrīt atrasties pasūtījumā norādītajā adresē vai tur atradīsies Pircēja pārstāvis, kurš spējīgs pieņemt pasūtījums.

3.5.       Kad Pircējs ir izveidojis pasūtījumu, interneta veikala sistēma automātiski nosūta Pircējam e-pasta vēstuli ar pasūtīto preču sarakstu, preču cenām, preču piegādes cenu, piemērotajām atlaidēm, ja tādas ir, kopējo apmaksas summu.

3.6.       Pasūtījuma izpildīšana tiek uzsākta pēc apmaksas saņemšanas no Pircēja. Ja apmaksa nav saņemta 15 darba dienu laikā, tad pasūtījums tiek anulēts.

3.7.       Pircēja izveidotais pasūtījums glabāsies interneta veikala datu bāzē.

3.8.       Interneta veikalā publicētie preču cenu piedāvājumi ir spēkā, kamēr konkrētā prece ir noliktavā, ja vien pie preces nav norādīts savādāk;


3.9.    Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Pircējs, izveidojot pasūtījumu, ir iepazinies un bez iebildumiem pieņem visus veikala noteikumus, kā arī citus noteikumus norādītās pasūtīšanas laikā.

4.     Pasūtījuma izpildes termiņi4.1.       Internet veikals apņemas piegādāt preci Pircējam, ievērojot preces aprakstā norādīto termiņu. Ja Pārdevēja noliktavā nav atbilstošu preču, Pircējam tiks nosūtīts paziņojums, ka viņa pasūtītās preces nav noliktavā. Par izmaiņām preces piegādes pēc pasūtījuma noformēšanas ar Pircēju elektroniski - sūtot e-pastu vai zvanot uz norādīto kontakt tālruni sazināsies Pārdevēja pārstāvis, lai saskaņotu piegādes pasūtījuma apstrādes laiku;

4.2.       Vienlaikus Pircējs piekrīt tam, ka ārkārtējos gadījumos preces piegāde var aizkavēties neparedzētu, no veikala neatkarīgu apstākļu dēļ. Šajā gadījumā interneta veikals apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preces piegādes jautājumus;

4.3.       Visos gadījumos veikals atbrīvojas no atbildības par preces piegādes termiņu pārkāpšanu, ja prece Pircējam nav piegādāta vai ir piegādāta nesavlaicīgi Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

5.   Veikala saistības attiecībā ar precēm5.1.       Visas preces, kas tiek tirgotas www.hammockchair.eu  ir saražotas uzņēmuma ražotnē,  iegādātas no ražotājiem vai ražotāju pilnvarotajiem pārstāvjiem;

5.2.       Interneta veikals apņemas nodot Pircējam nepieciešamās kvalitātes preces, kas atbilst pasūtījumā paredzētajām prasībām;

5.3.       Interneta veikals apņemas nodot Pircējam pasūtījumā norādīto preču daudzumu;

6.   Piegāde6.1.       Preces piegāde Pircējam tiek veikta uz pircēja norādīto adresi.

6.2.       Preces piegāde Pircējam tiek veikta klienta izvēlētajā veidā, pēc pirkuma maksas un izvēlētā piegādes pakalpojuma cenas samaksas;

6.3.       Pircējs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi;

6.4.       Preces Pircējam var piegādāt Pārdevēja pārstāvis vai viņa pilnvarotais pārstāvis;

6.5.       Pircējs apņemas pieņemt preci personīgi. Ja viņš nevar pieņemt preci personīgi, bet prece ir piegādāta norādītajā adresē un saskaņā ar citiem pircēja iesniegtiem datiem, pircējam nav tiesības izteikt Interneta veikalam pretenzijas par preces piegādi nepareizam adresātam;

6.6.       Saņemot piegādāto preci, Pircējam kopā ar internet veikala pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Pēc tam, kad Pircējs ir parakstījis rēķinu (pavadzīmi) vai citu dokumentu, kas apliecina sūtījuma pieņemšanas un nodošanas faktu, skaitās, ka sūtījums ir nodots pienācīgā stāvoklī. Ievērojot, ka sūtījuma iesaiņojums ir sabojāts, Pircējam tas ir jāatzīmē rēķinā (pavadzīmē) vai citā dokumentā, kas apliecina sūtījuma pieņemšanas un nodošanas faktu, un ar interneta veikalu pilnvarotā pārstāvja piedalīšanos brīvā formā jāsastāda akts par bojātu sūtījumu. Ja Pircējs neveic šīs darbības, internet veikals tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju preces bojājumu dēļ, ja tādi bojājumi radušies iesaiņojuma viengabalainības bojājumu dēļ, ko pircējs neatzīmēja iepriekšminētajā kārtībā.

6.7.       Preces piegādes (transportēšanas) maksa tiek aprēķināta, pamatojoties un preces masu un piegādes vietu. Maksa tiek automātiski aprēķināta, noformējot pasūtījumu, un ir redzama pirms galīgās pasūtījuma apstiprināšanas.

6.8.       Pārevējs patur tiesības nepiegādāt preci, ja Pircējs nav veicis apmaksu.

7.    Preču cenas un apmaksas kārtība7.1.       Preču cenas internet veikalā www.hammockchair.eu  norādītas eiro.

 
7.2.       Pārdevējs interneta veikals piedāvā šādus apmaksas veidus:

7.2.1.   PayPal un bankas pārksaitījums uz pārdevēja norādīto bankas kontu.

7.3.       Maksājums jāveic uzreiz pēc pasūtījuma noformēšanas, ja neesat veicis apmaksu, pasūtījums netiks apstrādāts

8.     Intelektuālais īpašums8.1.       Visām publikācijām un informatīvajiem materiāliem, kas publicēti interneta veikalā www.hammockchair.eu , ir informatīva nozīme un Pārdevējs patur tiesības to rediģēt un dzēst;

8.2.       Preču apraksti veidoti pēc ražotāja un/vai to pārstāvja sniegtās specifikācijas vai citur atrodamās informācijas un var mainīties atkarībā no preces ražotāja noteiktām izmaiņām, modifikācijām vai komplektācijas maiņas.

9.    Preču kvalitāte un garantijas9.1.       Visu www.hammockchair.eu  pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces;

9.2.       www.hammockchair.eu  precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija;

9.3.       Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Pircējam ir tiesības lūgt, lai Pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:

9.3.1.   novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

9.3.2.   apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināts atbildības līguma noteikumiem;

9.3.3.   attiecīgi samazina preces cenu;

9.3.4.   atceļ līgumu un atmaksā pircējam par preci samaksāto naudas summu.

9.4.       Vispirms Pircējs ir tiesīgs lūgt www.hammockchair.eu  bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemto gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi (nesamērīgi, ja tas rada www.hammockchair.eu  izmaksas, kas nav samērīgas ar citu 9.3 punktā norādīto alternatīvo līdzekli, ņemt vērā preces vērtību bez neatbilstības, neatbilstības nozīmību un to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības);

9.5.       Ja nav iespējas novērs Preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Pircējs ir tiesīgs lūgt, www.hammockchair.eu  attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līguma un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, www.hammockchair.eu  var ņemt vērā preces nolietojuma vai labumu, ko Pircējs ir guvis lietojot preci, un par ko līgumslēdzēja puses ir vienojušās;

9.6.       Maznozīmīgas preces neatbilstība līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot, Pircējs nevar prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu;


10.     Atteikuma tiesības10.1.    Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Atteikuma izmantošanas termiņu skaita, ja tiek iegādāta prece:

10.1.1. No dienas, kad pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir ieguvis preci valdījumā;

10.1.2.    Ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, - no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir ieguvis valdījumā pēdējo preci;

10.1.3.    Ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir ieguvis valdījumā pirmo preci;

10.2.    Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

10.2.1.    Pilnībā ir pabeigta pakalpojumu sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību beigām, ja Pircējs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudē atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;

10.2.2.    Preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;


11.     Preču atgriešanas kārtība11.1.    Pircēja pienākums ir nekavējoties paziņot par preces atgriešanu, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Vairāk informācijas sadaļā “Atteikuma tiesības”

12.    Preces atgriešanas kārtība:

1)    Nepieciešams brīvā formā rakstīts iesniegums par preces atgriešanu;

2)    Pievienot dokumentus, kas apstiprina pirkumu (internetbankas izdruka vai kurjera izsniegto pavadzīmi, rēķinu)

3)    Aizpildītu atgriešanas veidlapu jāsūta uz info@hammockchair.eu

4)    Iesniegtie dokumenti tiks izskatīti atbilstoši LR likumdošanai 10 (desmit) dienu laikā, nosūtam Jums rakstisku atbildi uz e-pastu no kura tika nosūtīts pieteikums

5)    Pārdevējam ir tiesīga atteikt atgrieztās preces pieņemšanu un neatgriezt naudu, ja nav saglabāta preces kvalitāte, oriģinālais iepakojums, ievērots atteikuma tiesību izpildes termiņš;

6)    Pārdevējs apņemas atgriezt pilnu preces vērtību ar vienu bankas pārskaitījumu bakas kontā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, no dienas, kad Pircējs izsūtījis aizpildītu preču atgriešanas veidlapu;

7)    Pārdevējs var aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad būs saņemta atpakaļ prece, vai kad būs iesniegts apliecinājums par, to ka Prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

8)    Atgriežot vai mainot preci, pārvadājuma risku un izmaksas uzņemas Pircējs;

9) Atsakoties no preces, nauda par pārvadājumiem (piegādes izmaksas) netiek atgrieztas.

10) Pircējs Preci nosūta uz Pārdevēja adresi: www.hammockchair.eu  A.Čaka iela 34-4, Rīga, LV-1011, Latvija.

Citi noteikumi


 

Attiecības starp Pircēju un Pārdevēju regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas Tiesību akti;

Radušos jautājumu un domstarpību gadījumā, Pircējs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar Pārdevēju. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Pircējs, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziska persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespējams īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumiskās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu;

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Pārdevēja interneta veikalu, rakstot uz e-pastu: info@hammockchair.eu vai zvanot pa tālruni +371 29456080